Menu
Reklamní sdělení
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost

Petr Kopřiva, Stránecká Zhoř 79 , Měřín 59442, ,  IČ: 87626781 Dič: 7803184807

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 Je-li smluvní stranou spotřebitel,

 řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem

 (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními

podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů : - spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud

smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
- prodávající firma Petr Kopřiva je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní

nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává

kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
- zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující,

který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
- kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své

obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
- kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého

podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které

se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva : - je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění

nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky

kupujícím–spotřebitelem a přijetím

objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem

na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny)

lze měnit nebo rušit pouze na základě písemné dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
- není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím

a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s

tímto jeho návrhem.
- uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami,

včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je

kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost

se s nimi seznámit.
- prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy,

na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se

výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo

celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření

Kupní smlouvy nedojde.
- na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Rozpor s kupní smlouvou : - v případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou

(dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez

zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího

buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující od smlouvy odstoupit.

 To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s

kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne

převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo

pokud se neprokáže opak.
a dále zaplacení poštovného a balného. Tato smluvní pokuta bude postoupena k vymáhání advokátní

kanceláři. Kupující má právo písemně požádat o opětovné zaslání zásilky do 7 dnů od prvního

neúspěšného pokusu o doručení a za předpokladu, že dojde k převzetí bude smluvní pokuta prominuta,

celková cena zásilky bude pouze navýšena o cenu poštovného dle platného ceníku.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy : - pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků

komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku

právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje

prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu

a čísla účtu pro vrácení

peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí

být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.
- toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v

případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše,

co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno),

musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu

škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou

škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.
- na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně

vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu, uvedení Zboží do původního stavu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:
    • na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato

před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
    • na dodávku Zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli

Prodávajícího,
    • na dodávku Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které

podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
    • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
    • na dodávku novin, periodik a časopisů,
    • spočívajících ve hře nebo loterii.

Ochrana osobních údajů : - informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony

České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních

údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného

vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.
- kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších

zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka

odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje

zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým

jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.
- jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické

a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

Závěrečná ustanovení : Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách

prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako

uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další

evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně

i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník

souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření

kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den

odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li

v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Jak postupovat při reklamaci:

Pokud budete mít nějaké problémy se zbožím u nás zakoupeným, tak se obraťte na email ls.novinky@seznam.cz, kam napište závadu a číslo faktury a jméno. Nejdříve se pokusíme poradit, a závadu vyřešit. Poté se domluvíme jak budeme případně pokračovat v reklamaci.

 

Záruka vrácení peněz:

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně zpět zaslány peníze (ať již bankovním převodem nebo složenkou).

Podmínkou vrácení peněz je:

1) Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. Viz. zákon 367/2000 Sb. § 53 odstavec 7
2) Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží.
3) Ve vracené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu
4) Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné. Hry zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijata.